PÕHITEGEVUSED:

 • Arhitektuursete lahenduste välja töötamine eskiisist tööprojektini.
 • 3D mudeldamine ja visualiseerimine.
 • Hoonete inventariseerimisjooniste koostamine.
 • Arvutuslike  energiamärgiste väljastamine.
 • Kasutus- ja ehitusloa alase projektidokumentatsiooni koostamine.
 • Hoonete seadustamiseks vajaliku paberimajanduse koostamine.
 • Autorijärelvalve teenus.
MEIST:

Me väärtustame oma töös kliendi soove, proovides koostöös leida just temale kõige paremini sobiv lahendus. Tähtis on ainult idee ja tahe oma visioon täide viia. Meie aitame selle paigutada raamidesse ning anda sellele vormi. Meie töös on tähtsal kohal projektieelne analüüs. Tähtis on väärtustada projekteeritava objekti asukoha parimaid omadusi. 

EHITUSPROJEKTIDE ERINEVAD STAADIUMID

 • Eskiisprojekt – vajalik tellijale ja omavalitsusele esmase kooskõlastuse saamiseks projekti jätkamise võimalikkusest. Mõnikord tarvilik ka projekteerimistingimuste taotlemisel.
 • Eelprojekt – vajalik Päästeameti, tehnovõrkude kavandaja, muude võrkudega liitumiste kooskõlastamiseks ning omavalitsuselt ehitusloa taotlemiseks. Sobilik esialgse ehitusmaksumuse hindamiseks ja ehitusloa taotlemiseks.
 • Põhiprojekt – Vajalik lähtematerjal ehituspäringute saamiseks. Saab hinnata hoone ehitusmaksumust detailsemalt.
 • Tööprojekt - Vajalik hoone ehitusprotsessis, andmaks detailseid juhiseid hoone ehituseks.
PROJEKTEERIMISE PEAMISED ALUSDOKUMENDID
 • Kohaliku omavalitsuse väljastatud projekteerimistingimused 
 • Tellija poolne projekteerimise lähteülesanne
 • Detailplaneering (juhul kui krundile on koostatud detailplaneering)   
 • Tehnovõrkudega liitumise tingimused
 • Geodeetiline alusplaan, mis on vähem kui 2 aastat vana.
 • Keskkonnamõjude hindamine*
 • Muinsuskaitse eritingimused*
* Juhul kui on eraldi projekteerimistingimustes antud punktid välja toodud.